Všeobecné obchodné podmienky

Kupujúci bude vždy pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal si ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky rovnako vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je záväzok zaplatiť kúpnu cenu.

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť ŽiWELL Lodenica, s.r.o. a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho https:/jedlo.ziwell.sk.
 2. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami.
 3. Kontaktné údaje predávajúceho: ŽiWELL Lodenica, s.r.o., so sídlom A.Hlinku 55, 921 01 Piešťany, IČO: 35726288, I.Č. DPH: SK2020267931, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. vložka číslo 15425/ B, DIČ: 2022334028, telefón: 0948 925 161, e-mail: lodenica@ziwell.sk, adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet: Rekreačná 3, 921 01 Piešťany, počas aktuálnych otváracích hodín pivovaru.     
 4. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

II. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplnenej a odoslanej objednávky na internetovej stránke predávajúceho, ktorá sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“).
 2. Odoslaním objednávky kupujúci:
  1. potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a udeľuje bezpodmienečný súhlas s týmito obchodnými podmienkami; a súčasne
  2. potvrdzuje, že pre účely uzavretia kúpnej zmluvy plne súhlasí a uznáva elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetu, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany;
  3. udeľuje súhlas s vystavením a prijatím faktúry v elektronickej forme, tzv. elektronickú faktúru;
  4. kupujúci – spotrebiteľ potvrdzuje, že bol poučený o právach spotrebiteľa podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“), predovšetkým o práve na odstúpenie od kúpnej zmluvy;
  5. udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 3. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky (email: Nová objednávka) do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o názve/špecifikácii tovaru, údaj o celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, informáciu o nákladoch na dopravu (poštovné), údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, fakturačné údaje a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaj o spôsobe doručenia tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, ako i ďalšie informácie podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., predovšetkým informáciu o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a pod.
 4. Kúpna zmluva je uzavretá doručením osobitného e-mailu predávajúceho o akceptácii objednávky v elektronickej podobe (akceptačný e-mail predávajúceho) kupujúcemu – email Objednávka je potvrdená.

III. Kúpna cena

 1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len “kúpna cena”).
 2. Kúpna cena za tovar sa na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho uvádza ako cena bez dane z pridanej hodnoty a tiež ako celková cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Kúpna cena nezahŕňa náklady doručenia tovaru.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 4. Kupujúci pri zadaní objednávky uvedie spôsob úhrady kúpnej ceny. Ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, kúpnu cenu možno uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere,
  2. platobnou kartou pri potvrdení objednávky alebo
  3. dobierkou pri dodaní tovaru.
 5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

IV. Dodacie a platobné podmienky

 1. Kupujúci je informovaný o stave vybavenia objednávky prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail: ziwellpivovar@gmail.com).
 2. Ak nie je dohodnuté inak, dodacia lehota tovaru je najneskôr 1 deň od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. Tovar doručujeme prostredníctvom vlastného rozvozu.
 4. Cena poštovného je uvedená pri zadaní objednávky. K uvedeným sumám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Balné nie je účtované.
 5. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v termíne podľa objednávky. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať tovar v dohodnutom termíne, ak bol o tejto situácii bezodkladne informovaný a bol mu oznámený nový termín dodania tovaru. Ak sa tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej primeranej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci pri uzavretí zmluvy výslovne informoval predávajúceho, že má záujem len na včasnom dodaní tovaru, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú cenu tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to spôsobom aký kupujúci použil pri platbe, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
 6. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie zásielky, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na dohodnuté miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie potvrdenia o doručení tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho a/alebo nesprávne uvedenej adresy doručenia, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.
 7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade zistenia existencie vady tovaru je kupujúci oprávnený odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho.

V. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci  má povinnosť:
  1. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom akceptačného e-mailu predávajúceho. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy;
  2. dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;
  3. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;
  4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe daňový doklad;
  5. v prípade, že sa dozvie o objektívnych skutočnostiach, ktoré budú mať alebo môžu mať za následok predĺženie doby spracovania objednávky alebo doby obstarania tovaru, je o takomto stave povinný bez zbytočného omeškania informovať kupujúceho (e-mail alebo sms).
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo:
  1. na riadne a včasné zaplatenie ceny tovaru;
  2. na technickú odstávku systému a servisnú údržbu, ktorá môže spôsobiť dočasný výpadok dostupnosti webstránky https:/.ziwell.sk;
  3. na stornovanie objednávky v prípade nezaplatenia ceny kupujúcim v určenej lehote;
  4. na odstúpenie od zmluvy v prípade vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, ak predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo za dohodnutú kúpnu cenu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu a to spôsobom aký kupujúci použil pri platbe, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

VI. Práva a povinnosti Kupujúceho

 1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito obchodnými podmienkami a že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru a prevziať objednaný tovar.
 3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VIII. Reklamačný poriadok ( zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie )

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR.
 2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, resp. predávajúci, a vzťahuje sa naň záruka.
 3. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 4. Prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu písomne, a to aj elektronickou poštou (e-mailom) a doručiť na adresu sídla predávajúceho tovar a kópiu daňového dokladu. Po prijatí reklamovaného tovaru a na základe uznania oprávnenosti reklamácie je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho a dohodnúť sa s ním na vybavení reklamácie.
 5. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru začína dňom doručenia oznámenia kupujúceho o uplatnení reklamácie a doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 6. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 7. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru: a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s týmito obchodnými podmienkami, b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru, c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim, d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru, g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
 8. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude doručený doklad o vybavení reklamácie.

IX. Osobné údaje a ich ochrana

 1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne pre splnenie účelu kúpnej zmluvy a plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám, s výnimkou ak ide o splnenie zákonnej povinnosti predávajúceho podľa všeobecne platných právnych predpisov (daňový úrad, policajný orgán, iné štátne orgány). Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

X. Odstúpenie kupujúceho (spotrebiteľa) od kúpnej zmluvy

 1. Ustanovenia tohto článku 10. obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa podľa zákona č. 102/2014 Z.z.
 2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou pomocou formulára, ktorý je kupujúcemu zaslaný pri potvrdení objednávky (v listinnej podobe alebo e-mailom) spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy (odstúpenie musí obsahovať najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru).
 3. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať v sídle predávajúceho. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
 4. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu (náklady dodania tovaru/poštovné). Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe platby bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
 6. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu: a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim založený kúpnou zmluvou a tieto obchodné podmienky sa riadia právom Slovenskej republiky.
 2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z..
 3. Tieto obchodné podmienky vydala spoločnosť Prvý piešťanský pivovar, s.r.o., so sídlom Rekreačná 3, 921 01 Piešťany, IČO: 36 739 596, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 44633/B, DIČ: 2022334028, IČ DPH: SK2022334028, ako prevádzkovateľ internetového obchodu http://www.shop.ziwell.sk, ktorý vystupuje ako predávajúci.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto obchodné podmienky. Každá zmena alebo doplnenie obchodných podmienok je platná ich zverejnením na internetovej stránke predávajúceho v ich úplnom (aktuálnom) znení a takto zmenené alebo doplnené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom v nich uvedeným. Obchodné podmienky platia pre individuálny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim v znení, v akom boli zverejnené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  1.11.2020.